Augstākās tiesas Civillietu departaments 29.jūnijā atstāja negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 30.jūnija spriedumu, ar kuru prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 184 997,79 euro, likumiskos procentus par laiku no 1997. gada 1. marta līdz 2015. gada 1. jūnijam 184 997,79 euro, tiesas izdevumus 3159,48 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 5329,64 euro, bet pavisam kopā 378 484,70 euro.

Prasītāja prasību par kompensācijas un nokavējuma procentu piedziņu Rīgas apgabaltiesā iesniegusi 2007.gada februārī, pēc tam, kad 2001.gadā viņai apstiprinātas mantojuma tiesības uz zemes gabalu 4,3499 ha platībā Rīgas rajona Mārupes pagastā. Iepriekšējai zemes īpašniecei īpašuma tiesības uz minēto zemesgabalu nostiprinātas 1995.gada februārī. 1997.gada 5.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu „Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām VAS „Rīga” teritorijā”, kas paredzēja atsavināt bijušo īpašnieku un to mantinieku zemes īpašumus 242,6467 ha platībā. Prasītājas nekustamais īpašums tika iekļauts atsavināmo zemju sarakstā un atlīdzība par atsavināmo zemi vienpusēji noteikta Ls 622,47 apmērā. 

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2008.gada 29.oktobrī prasību noraidīja.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta bija apturējusi lietā tiesvedību līdz brīdim, kad apelācijas instances tiesa izskata līdzīgu prasības lietu pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sprieduma lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju”, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu.

 

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

67020396