Augstākās tiesas Civillietu departaments 3.martā, rīcības sēdē izskatot valsts bezpeļņas SIA ,,Latvijas Televīzija” kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 3.decembra spriedumu, atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijai nebija acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā.

Līdz ar to lietā stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru daļēji apmierināta biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) prasība un valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” (Latvija televīzija) pretprasība. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2015.gada 3.decembrī ar spriedumu noteica, ka biedrības AKKA/LAA un Latvijas televīzijas noslēgtā licences līguma 3.1.punktā paredzamais atlīdzības lielums 2005. un 2006.gadā ir 2% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un 2007. un 208.gadā – 1,5% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem. Tiesa piedzina no Latvijas televīzijas biedrības AKKA/LAA labā atlīdzību par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 637 836,89 euro apmērā, tiesas izdevumus valsts nodevas nomaksai 1865,40 euro apmērā un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 5030,05 euro apmērā.

2008.gada maijā biedrība „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija”, 2009.gada janvārī prasību grozot un papildinot, prasības galīgajā redakcijā lūdzot piedzīt no atbildētājas kompensāciju pēc tiesas ieskata par autortiesību pārkāpumu par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 28.februārim 1 142 946,30 latu apmērā un zaudējumu atlīdzību par laiku no 2007.gada 01.marta līdz 2008.gada 31.decembrim 1 529 422,92 latu apmērā, atzīt prasītājai tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai) saņemt no atbildētājas 6 % gadā no piedzītās summas 1 529 422,92 latiem, kā arī piedzīt no atbildētājas valsts nodevas izdevumus 3004,71 latu apmērā un izdevumus par zvērināta advokāta pakalpojumiem. Prasības pieteikumā norādīts, ka puses 2001.gada martā noslēdza licences līgumu, ar kuru Latvijas Televīzijai tika piešķirtas tiesības izmantot AKKA/LAA pārstāvēto autoru muzikālos darbus pārraidīšanai ētera programmās 2001.gada garumā. Pēc tā beigšanās Latvijas Televīzija jaunu līgumu nenoslēdza. 2004.gada beigās puses noslēdza izlīgumu, saskaņā ar kuru atbildētāja par darbu izmantošanu 2004.gadā samaksāja 74 424 latus, vēlāk par darbu izmantošanu 2005.gadā Latvijas Televīzija samaksāja daļēju atlīdzību 79 857 latus. 2007.gada 15.maijā puses noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru atbildētāja par darbu izmantošanu 2006.gadā samaksāja daļēju atlīdzību 95 000 latu. 2008.gada martā puses noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru atbildētāja par darbu izmantošanu 2007.gadā samaksāja daļēju atlīdzību 114 000 latu apmērā.

Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu pirmajā instancē 2009.gada 21.jūlijā, AKKA/LAA prasību apmierināja daļēji un no Latvijas televīzijas par labu AKKA/LAA piedzina Ls 136 660,75. Tāpat pirmās instances tiesa daļēji apmierināja Latvijas televīzijas pretprasību pret AKKA/LAA un atzina par noslēgtu pušu licences līgumu par muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā, nosakot līgumu darbības termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā 2014.gada 21.maijā, Augstākās tiesas Civillietu departaments nosprieda atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru licences līguma 3.1.punktā paredzētais atlīdzības lielums tika noteikts 1,5 % no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un daļā, ar kuru no Latvijas Televīzijas par labu biedrībai „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim piedzīta atlīdzība Ls 354 563,57, tiesas izdevumi Ls 2875,54 un izdevumi advokāta palīdzības samaksai Ls 3535,14. Atceltajās daļās lieta tika nodota jaunai izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru atzīts par noslēgtu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim AKKA/LAA un Latvijas Televīzijas licences līgums par muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā kasācijas instances tiesa spriedumu atstāja negrozītu un spriedums šajā daļā stājās spēkā, jo kasācijas sūdzībās netika apstrīdēts.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv