Augstākās tiesas Civillietu departaments 15.jūnijā rīcības sēdē pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu. Izvērtējot Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kasācijas sūdzību un prasītājas SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” pretsūdzībā minētos argumentus, Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu. Līdz ar to lietā stājas spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 6.decembra spriedums, ar kuru daļēji apmierināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” prasība pret Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu par labu SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” no Kultūras ministrijas piedzīts parāds 621 949,19 euro un tiesas izdevumi 30 386,52 euro, bet pavisam kopā 652 335,71 euro. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Prasītāja SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” prasību pret atbildētāju Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā Rīgas apgabaltiesā cēla 2010.gada 7.septembrī par izdevumu 526 911,55 Ls (749 727,59 euro) piedziņu. Sākotnējā vienošanās pušu starpā tika grozīta četras reizes, pēdējoreiz 2006.gada 26.novembrī paredzot līguma, kas paredz publiskās un privātās partnerības pamatprincipus Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanai, saskaņošanu līdz 2009.gada 30.aprīlim un slēgšanu līdz 2009.gada 31.jūlijam. Papildus vienošanās paredzēja, ja šīs saistības netiek izpildītas valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” vainas dēļ, vienošanās zaudē spēku, kā rezultātā valsts aģentūrai „Jaunie „Trīs brāļi”” ir pienākums atmaksāt prasītājai izdevumus, kas saistīti ar vienošanās izpildi.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija pretprasību Latgales apgabaltiesā cēla 2014.gada 7.jūlijā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu no tās noslēgšanas dienas 2008.gada 26.novembra papildus vienošanos Nr.4 par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās Nr.JTB/1-6/47, kas noslēgta starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jaunrīgas attīstības uzņēmums”.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesa 2014.gada 9.oktobrī prasību un pretprasību noraidīja pilnīgi.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta pērn decembrī prasību apmierināja daļēji, par labu prasītājai kopā piedzenot 652 335,71 euro.  Tiesa noraidīja SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” prasību daļā par izdevumu 127 778,38 euro piedziņu un Kultūras ministrijas pretprasību par 2006.gada 26.novembrī starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” noslēgtās papildus vienošanās par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv