Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 6.decembrī lietā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu daļēji apmierināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību pret Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā un piedzina izdevumus 621 949,19 euro un tiesas izdevumus 30 386,52 euro, bet pavisam kopā 652 335,71euro. Tiesa noraidīja SIA „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību daļā par izdevumu 127 778,38 euro piedziņu un Kultūras ministrijas pretprasību par 2006.gada 26.novembrī starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” noslēgtās papildus vienošanās par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 20.decembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

              Prasītājs prasību pret atbildētāju Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā Rīgas apgabaltiesā cēla 2010.gada 7.septembrī par izdevumu 526 911,55 Ls (749 727,59 euro) piedziņu. Sākotnējā vienošanās pušu starpā tikusi grozīta četras reizes, pēdējoreiz 2006.gada 26.novembrī paredzot līguma, kas paredz publiskās un privātās partnerības pamatprincipus Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanai, saskaņošanu līdz 2009.gada 30.aprīlim un slēgšanu līdz 2009.gada 31.jūlijam. Papildus vienošanās paredzēja, ja šīs saistības netiek izpildītas valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi””vainas dēļ, vienošanās zaudē spēku, kā rezultātā valsts aģentūrai „Jaunie „Trīs brāļi””ir pienākums atmaksāt prasītājam izdevumus, kas saistīti ar vienošanās izpildi.

            Latvijas Republikas Kultūras ministrija pretprasību Latgales apgabaltiesā cēla 2014.gada 7.jūlijā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu no tās noslēgšanas dienas 2008.gada 26.novembra papildus vienošanos Nr.4 par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās Nr.JTB/1-6/47, kas noslēgta starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi””un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS”.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesa 2014.gada 9.oktobrī prasību un pretprasību noraidīja pilnīgi.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv