Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 21.novembrī apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses jau iepriekšējā tiesas sēdē 8.novembrī informēja tiesu, ka tās ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nebija pabeigušas izlīguma noformēšanu.

Lieta AT Civillietu tiesu palātā bija nonākusi ar prasītājas apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība tika noraidīta, bet apmierināta Lietuvā reģistrēta uzņēmuma UAB „Riestlita” pretprasība strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 10.jūlija spriedumu pilnībā noraidīta prasība pret Lietuvā reģistrētu uzņēmuma UAB „Riestlita” par preču zīmes „Omas gardumi” atzīšanu par spēkā neesošu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apmierināta UAB „Riestlita” pretprasība un atzīta par spēkā neesošu 2012.gada 20.maijā uz prasītājas vārda reģistrētā figuratīvā preču zīme „Omas gardumi Barankas”. Tāpat atzīta par spēkā neesošu 2013.gada 20.decembrī uz prasītājas vārda reģistrētā figuratīvā preču zīme „SAUSBARANCIŅAS VECĀSMĀTES RECEPTES” un 2013.gada 20.decembrī uz prasītājas vārda reģistrētā figuratīvā preču zīme „BARANKAS VECĀSMĀTES RECEPTES”.

Pirmās instances tiesa atzina, ka prasītāja lietas izskatīšanas gaitā nav pierādījusi, ka tā līdz atbildētājas preču zīmes reģistrācijai ir lietojusi šajā preču zīmē izmantoto apzīmējumu savā komercdarbībā tik ilgi un tādā apjomā, ka reģistrētās preču zīmes lietošana var maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv