Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 29.oktobrī negrozīja Kurzemes apgabaltiesas 2019.gada 1.aprīļa lēmumu, atstājot spēkā ar pirmās instances tiesas spriedumu noteikto sodu Brocēnu novada pašvaldības vadītājai apsūdzībā par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu saistībā ar Valsts kontroles atklātajiem finanšu pārkāpumiem pašvaldībā. Ar šodienas lēmumu stājas spēkā apsūdzētajai piespriestais sods 20 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 8600 euro apmērā, atņemot tiesības ieņemt pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Apsūdzētajai apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 319.panta trešās daļas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, aiz nolaidības neizdarot darbības, kuras tai pēc likuma ir jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai, ar to izraisot smagas sekas.

Senāts lēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi apsūdzētās aizstāvja kasācijas sūdzībā norādītos Kriminālprocesa likuma pārkāpumus. Senāta ieskatā apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi apelācijas sūdzībā norādītos juridiski nozīmīgos apstākļus un savus atzinumus pamatojusi ar likumu un pārbaudītiem, un novērtētiem pierādījumiem. Tiesa ir konstatējusi Krimināllikuma 319.panta panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo un subjektīvo pusi.

Tiesa, sniedzot savus argumentus uz sūdzībā norādīto, atzinusi, ka apsūdzībā ir norādīts, kādus pienākumus nav pildījusi apsūdzētā – veicot Brocēnu novada pašvaldības naudas līdzekļu pārskaitījumu apstiprināšanu, nav pārliecinājusies par sagatavoto maksājumu uzdevumu un veicamo pārskaitījumu likumību un pamatotību, nav kontrolējusi veicamo pārskaitījumu likumību un pamatotību, nav izveidojusi iekšējās kontroles procedūru darba algas izmaksu likumības nodrošināšanai. Ievērojot to, ka apsūdzībā norādīti konkrēti naudas pārskaitījumi, kā arī norādīts uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 4.panta otrās daļas pārkāpumu, tiesa atzinusi, ka apsūdzētās noziedzīgo darbību apraksts atklāj visas Krimināllikuma 319.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

Lieta SKK-485/2019; 12360000617

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv