Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 14.jūnijā mutvārdu procesā izskatīja lietu, kurā pirmās instances tiesā prokurors bija atteicies no apsūdzības un, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 460.pantā noteiktajam, arī amatā augstāks prokurors neatjaunoja apsūdzības uzturēšanu. Augstākā tiesa nolēma atcelt trīs nolēmumus lietā un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.

Lietā, kurā apsūdzība pret diviem ārstiem celta par nolaidīgu ārstniecības personas profesionālo pienākumu pildīšanu, Jūrmalas pilsētas tiesa 2012.gada 26.martā, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteikto un sakarā ar prokurora atteikšanos no apsūdzības, izbeidza kriminālprocesu. Šo lēmumu pārsūdzēja cietušā pārstāvis un prokurors daļā par procesuālo izdevumu piedziņu.

Rīgas apgabaltiesa ar 2012.gada 7.augusta lēmumu Jūrmalas pilsētas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Šim lēmumam sekoja Jūrmalas pilsētas tiesas un Rīgas apgabaltiesas notiesājošie spriedumi.

Augstākās tiesas ieskatā,  tiesa nepamatoti atcēla lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, jo vērtēja atteikšanās no apsūdzības pamatotību un pierādījumus, daļēji uzņemoties prokurora pienākumus. Kriminālprocess tika turpināts un tajā tika pieņemti divi notiesājoši spriedumi. Tādā veidā tika pārkāpts Kriminālprocesa likuma 17.pantā noteiktais par procesuālo funkciju nodalīšanu krimināprocesā.

Augstākā tiesa atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un lietas nodošanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā un abu instanču notiesājošos spriedumus. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, jo sākotnēji sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu bija iesniedzis cietušā pārstāvis un protestu par procesuālo izdevumu piedziņu bija iesniedzis prokurors.

Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar prokurora iesniegtu kasācijas protestu un viena apsūdzētā un otra apsūdzētā aizstāvja iesniegtām kasācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKK-15/2018; Kriminālprocesa Nr. 11410112308).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv