Senāta Krimināllietu departaments 8.martā, izskatot apsūdzētās un viņas aizstāvja kasācijas sūdzības par apgabaltiesas nolēmumu, konstatēja paviršību aizstāvja kasācijas sūdzībā, jo viņš tajā lūdzis izvērtēt acīmredzami citā kriminālprocesā konstatētos noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus. Senāts taisīja lietā blakus lēmumu, lai informētu Zvērinātu advokātu padomi par zvērināta advokāta Aigara Kriķa rīcību.

Senāts konstatēja, ka advokāta sastādītās kasācijas sūdzības saturs un formālais kļūdu labojums tajā norāda, ka advokāts, sastādot un iesniedzot kasācijas sūdzību, nav izturējies pret lietas vešanu kasācijas instances tiesā ar nepieciešamo rūpību. Līdz ar to Senāts atzina, ka ir pamats izvērtēt, vai šādos apstākļos apsūdzētajai tika nodrošināta pilnvērtīga un kvalitatīva juridiskā palīdzība.

Senāts blakus lēmumā norāda, ka tiesības uz advokāta palīdzību, kas noteiktas Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajā teikumā, ir tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas instruments un šo tiesību neatņemama sastāvdaļa. Ievērojot to, ka kriminālprocesa rezultātā var iestāties tādas tiesiskās sekas, kas būtiski ierobežo personas pamattiesības, ir svarīgi nodrošināt to, lai personas tiesību aizstāvība krimināllietās būtu efektīva, nevis tikai formāla.

Senāta blakus lēmums. Lieta Nr. SKK-21/2023 (11903033116)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv