Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros augustā pievienoti četri Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Kriminālprocesa likuma 551.panta piektajā daļā minētā atruna, ka uz amatā augstāku prokuroru neattiecas protesta iesniegšanas apjoma un robežu ierobežojumi, pārsūdzot apelācijas instances tiesas nolēmumu, ir piemērojama tiktāl, cik tā nav pretrunā ar Kriminālprocesa likuma 562.panta trešajā daļā un 591.panta otrajā daļā noteikto.

Kriminālprocesa likuma 562.panta trešajā daļā un 591.panta otrajā daļā nostiprināts procesuālais princips – aizliegums pasliktināt apsūdzētā stāvokli kriminālprocesā –, kura mērķis ir nepiespiest apsūdzēto atturēties no nolēmuma pārsūdzēšanas bailēs no bargākas sodīšanas un nodrošināt apsūdzētajam iespēju paredzēt likuma sekas.

Tēze:
Priekšmeta pārvadāšanu veido vairākas savstarpēji saistītas darbības – priekšmeta iekraušana un tā vešana ar transportlīdzekli. Krimināllikuma 221.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi veido vairākas saistītas darbības un, izdarot kaut vienu no tām, tiek uzsākta noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses realizēšana.

Minētais skaidrojums ir attiecināms arī uz muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas izpratni, jo Krimināllikuma 221.panta un 191.panta objektīvo pusi veidojošo darbību saturs ir analoģisks. Tādējādi muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas mēģinājums Krimināllikuma 191.panta izpratnē ir kontrabandas cigarešu iekraušana transportlīdzeklī ar nodomu tās pārvadāt.

Savukārt kontrabandas cigarešu novietošanas process telpā vai ārpus tās ir priekšnoteikums to nelikumīgai glabāšanai, ja konstatēts nodoms glabāt kontrabandas cigaretes.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)