Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros decembrī pievienoti četri Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Par precizējumu Kriminālprocesa likuma 543.panta ceturtās daļas izpratnē, kas nepasliktina apsūdzētā stāvokli, ir atzīstama cita soda mēra noteikšana, konstatējot apstākļus, kas liedz sodu noteikt kopībā ar citu tiesas nolēmumu.

Tēze:
Sniegto liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā pamatojama ar Kriminālprocesa likuma normām par pierādījumu pieļaujamību, nevis „saindētā koka augļa” teoriju, kas Latvijā atzītajā tiesību doktrīnā nav izmantojama.

Tēze:
Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam ir materiāls sastāvs, jo tas ietver sekas, kas ir cēloņsakarībā ar darbību (bezdarbību). Zaudējumam jābūt reālam un lielā apmērā. Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšana laika ziņā nesakrīt ar reālu priekšnodokļa izmantošanu. Valstij rodas zaudējums tikai reālas priekšnodokļa izmantošanas gadījumā. Tāpēc apsūdzībā un par pierādītu atzītā nozieguma aprakstā jānorāda, kādas darbības Valsts ieņēmumu dienests veicis pēc pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanas.

Viltotu grāmatvedības dokumentu sastādīšana, patiesībai neatbilstošu ziņu ierakstīšana pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ir nepabeigts noziegums un atbilst sagatavošanās stadijai. Savukārt viltotas pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšana atbilst nozieguma mēģinājuma stadijai, jo, iesniedzot deklarāciju, rodas tikai tiesības uz nelikumīgu labumu. Šīs tiesības turpmākajā procesā var arī nerealizēties no iesniedzēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)