Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti pieci Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Konstatējot trūkumus vai nepilnības tiesas sēdes gaitas fiksēšanā, tiesas nolēmums atceļams gadījumos, ja trūkums vai nepilnība liedz procesā iesaistītajām personām realizēt tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz aizstāvību.

Tēze:
Apstākļi, ka attiecībā uz apsūdzēto ir spēkā stājies kompetentu valsts institūciju noteiktais aizliegums ieceļošanai Latvijas Republikā uz nenoteiktu laiku, un tiesa ir devusi laiku apsūdzētajam pārsūdzēt kompetento valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, lai viņš varētu ierasties Latvijas Republikā, kā arī videokonferences režīmā lietu iztiesāt nav iespējams objektīvu iemeslu dēļ, atzīstami par nepieciešamiem un pietiekamiem, lai lietu iztiesātu apsūdzētā prombūtnē (in absentia).

Tēze:
Krimināllikuma 279.pantā (Patvarība) paredzētā noziedzīgā nodarījuma aprakstā pietiekami konkrēti jānorāda normatīvie akti un tiesību normas, kuras pārkāptas, kā arī normatīvais akts, kurā noteikta kārtība, kādā izšķirams civiltiesisks strīds, ja tāds starp pusēm ir radies. Kriminālprocesā tiesai nav jāuzņemas advokāta vai pārstāvja funkcijas civilprocesā un jāizskaidro Civilprocesa likums, kārtība, kādā persona var realizēt savas tiesības.

Tēze:
Valsts amatpersonas deklarācijā norādāmi visu veidu gūtie ienākumi pārskata periodā, tostarp laimesti, neatkarīgi no apmēra. Azartspēles nav saimnieciskā darbība, tādējādi attiecībā uz to rezultātā gūtiem laimestiem neaprēķina ieņēmumus, izdevumus vai zaudējumus.

Tēze:
Prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.