Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros novembrī pievienoti seši Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Datorizētās informācijas nesējā saturiski fiksētā informācija, ja minētais pierādījums ir norādīts lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 512.panta otro daļu var tikt izmantota pierādīšanā arī tad, ja tā nav nolasīta vai atskaņota tiesas sēdē.  Ievērojot Kriminālprocesa likuma 449.panta trešajā daļā (likuma redakcijā līdz 2020.gada 5.jūlijam) noteikto, apmierinot šajā tiesību normā norādīto personu lūgumu par ieraksta atskaņošanu, tas var tikt atskaņots kā pilnībā, tā arī daļēji atkarībā no pieteiktā lūguma satura un atskaņojamās informācijas attiecināmības uz pierādīšanas priekšmetu.

Tēze:
Nosakot tiesas nolēmuma pieejamības dienu un aprēķinot termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. punktā noteiktajam valsts un pašvaldību iestādēm ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās bija jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšana attālināti), tiesai jāizvērtē faktiskā situācija, ka apmeklētāju pieņemšana tiesas kancelejā bija pārtraukta un personai nebija iespējas realizēt tiesības saņemt nolēmuma norakstu tiesas kancelejā, kā arī personas veiktās darbības nolūkā saņemt tiesas nolēmumu.

Tēze:
Jautājuma izlemšana par pierādījumu pietiekamību un ticamību ir tiesas kompetencē, un vienīgi tiesa var noteikt, kuriem pierādījumiem ir nozīme lietā būtisku apstākļu noskaidrošanā, bet kuriem nav šādas nozīmes. Tiesai nav saistošs procesā iesaistīto personu viedoklis par kāda konkrēta pierādījuma iegūšanas nepieciešamību. Vienlaikus tiesai, noraidot procesā iesaistītās personas lūgumu par liecinieku aicināšanu vai kādu pierādījumu pievienošanu lietas materiāliem, ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas lūguma pieteicēja tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tēze:
Kriminālprocesa likuma 54.nodaļā, tajā skaitā 573. un 573.1 pantā nav noregulēta kasācijas instances tiesas rīcība gadījumā, kad apsūdzētā persona mirusi pēc kasācijas sūdzības iesniegšanas. Vienlaikus Kriminālprocesa likumā nav noteikts, ka apsūdzētās personas nāve ir pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību un līdz ar to nav uzskatāma par pamatu viņas tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežošanai. Tādējādi, ja apsūdzētā persona mirusi pēc kasācijas sūdzības iesniegšanas, viņa kasācijas sūdzība ir izskatāma kasācijas kārtībā.

Tēze:
Advokāta imunitātes mērķis ir aizsargāt klienta noslēpumu, kas tam kļuvis zināms, sniedzot juridisko palīdzību. Ja advokāts bijis pilnvarots cietušā vārdā iesniegt policijā iesniegumu par kādas personas prettiesiskajām darbībām, atzīstams, ka, sniedzot liecības kriminālprocesā, advokāts darbojies ar cietušā piekrišanu un viņa interesēs, un šādas liecības atzīstamas par pieļaujamām un izmantojamām pierādīšanā.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)