Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros novembrī pievienoti trīs Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Par precizējumu Kriminālprocesa likuma 543.panta ceturtās daļas izpratnē, kas nepasliktina apsūdzētā stāvokli, ir atzīstama cita soda mēra noteikšana, konstatējot apstākļus, kas liedz sodu noteikt kopībā ar citu tiesas nolēmumu
.

Tēze:
Krimināllikuma pārejas noteikumu 21.punktā minētā atruna par Krimināllikuma VIII2 nodaļas normu piemērošanu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 31.jūlijam, ir vērtēšanas jautājums, kas pieprasa salīdzināt pašreiz spēkā esošās tiesību normas ar tām, kuras regulēja rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā.

Konstatējot, ka Krimināllikuma VIII2 nodaļas normas nav apsūdzētajam nelabvēlīgākas, saskaņā ar likumu tās konkrētajā lietā ir piemērojamas.

 

Pievienots klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)

 

SKK-48/2019 “Jauna sprieduma taisīšana apelācijas instances tiesā” (KPL/ Lietas iztiesāšana apelācijas kārtībā)