Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros oktobrī pievienoti pieci Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Lai personas darbības kvalificētu pēc Krimināllikuma 116.panta kā izdarītas ar tiešu nodomu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, īpaši ņemot vērā nozieguma izdarīšanas veidu un rīkus, brūču un citu miesas bojājumu daudzumu, raksturu un lokalizāciju, vainīgā noziedzīgo darbību pārtraukšanas iemeslu un viņa rīcību pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas un citus apstākļus, kas var liecināt par vainīgā nodomu.  Uz vainīgā nodomu attiecībā pret nāvi var norādīt dzīvībai izteikti bīstama veida rīku un līdzekļu, piemēram, aukstā ieroča, kas tūlīt spēj sagādāt nāvi, izmantošana.

Tēze:
Nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un tā veidu, izvērtējams personas veselības stāvoklis un risks, ka tā nākotnē var izdarīt darbību, kas radīs kaitējumu viņai pašai vai citu personu un sabiedrības interesēm. Prognozējot personas uzvedību nākotnē, jāņem vērā un jāanalizē personas iepriekš izdarītie nodarījumi, ar tiem saistītie fakti un to izdarīšanas apstākļi. Turklāt jāizvēlas visefektīvākais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, proti, kas nodrošinās personai iespēju saņemt psihiatrisko palīdzību, novērsīs kaitīgas darbības recidīvu, šādi garantējot sabiedrības drošību, un, kas nav vairāk ierobežojošs, nekā tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

Lemjot par medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un tā veidu, kas ir atkarīgs no tā, ka persona, nesaņemot viņai nepieciešamo psihiatrisko aprūpi, veiks darbības, kas var apdraudēt citus cilvēkus, sabiedrības intereses, kā arī viņu pašu, tiesai jāievēro tiesu psihiatriskās ekspertīzes gaitā izdarītie secinājumi un ārstu – ekspertu rekomendācijas, kā arī Kriminālprocesa likuma 128.panta otrajā un trešajā daļā noteiktais. Turklāt, izvērtējot nepieciešamību personai piemērot attiecīgu medicīniska rakstura piespiedu līdzekli, tiesai jāņem vērā gan medicīniskais komponents, kas norāda uz nepieciešamību noteiktā veidā ierobežot personas uzvedību un nodrošināt viņas ārstēšanu, rehabilitāciju un aprūpi, gan arī juridiskais komponents, kas saistīts ar tiesas iegūto pārliecību, ka medicīniska rakstura līdzeklis konkrētajā gadījumā jāpiemēro piespiedu kārtā un ar to saistīta personas tiesību ierobežošana ir samērīga un nepieciešama.

Tiesa nosaka personai attiecīgu medicīniska rakstura piespiedu līdzekli, iepazīstoties ar ekspertīžu atzinumiem, ekspertu un speciālistu viedokļiem, ja ir guvusi pārliecību, ka rekomendētais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis neierobežo personas tiesības vairāk, kā ir nepieciešams, lai novērstu jaunu kaitīgu nodarījumu izdarīšanu, kā arī tas ir pietiekams, lai novērstu personas izvairīšanos no ārstēšanas un speciālās aprūpes.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)