Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros septembrī pievienoti seši Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Tiesai, nosakot naudas soda apmēru, atbilstoši Krimināllikuma 41.panta ceturtajai daļai jāizvērtē vainīgā iespēja nekavējoties samaksāt uzlikto naudas sodu vai gūt paredzamus ienākumus, kas viņam ļautu likumā noteiktajā laikā samaksāt uzlikto naudas sodu. Minētos apstākļus raksturo personas ienākumi, naudas uzkrājumi, personai īpašumā vai kopīpašumā esošais nekustamais īpašums, transportlīdzeklis, kapitāla daļas, izglītības līmenis, profesionālā pieredze u.tml.

Tēzes:
Kriminālprocesa sadalīšanas tiesā iespējamības izvērtēšana

Tiesai ir tiesības sadalīt kriminālprocesu apsūdzētā vai cietušā interesēs, pastāvot obligātam kritērijam – ja sadalīšana nekaitē kriminālprocesa mērķa sasniegšanai. Tādējādi tiesai, pirms pieņemt lēmumu par kriminālprocesa sadalīšanu, ir pienākums izvērtēt šīs procesuālās darbības sekas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pirms ir pabeigts predikatīvais noziedzīgais nodarījums

Lemjot par Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva esību, nav nozīmes tam, vai predikatīvais noziedzīgais nodarījums tur, kur to nepieciešams konstatēt, ir pabeigts.

Tēze:
Izskatot lietu no jauna pēc nolēmuma atcelšanas un nosakot naudas sodu, tas nosakāms tādā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, kāds tas ir sprieduma, izskatot lietu no jauna, taisīšanas dienā. Nepastāvot Kriminālprocesa likuma 591.panta otrajā daļā paredzētajiem apstākļiem, lai nepieļautu soda pastiprināšanu, tiesai jāsamēro gan nosakāmo minimālo mēnešalgu daudzums, gan piespriežamā naudas soda summa.

Tēze:
Ar jēdzienu „uzticētā vai pārziņā esošā manta vai tiesības uz to” Krimināllikuma 179.panta izpratnē ir saprotams, ka vainīgajai personai ir iespēja faktiski rīkoties ar tiesiski iegūtu mantu, kas tai uzticēta specifiskam mērķim – saglabāt un atgriezt to mantas devējam, vai izmantot tiesības rīkoties ar to mantas devēja interesēs.

Koku ciršanas apliecinājuma nonākšana pie citas personas pati par sevi neapstiprina, ka meža īpašnieks tai ir atļāvis savā mežā cirst kokus vai atļāvis cirsmu pārdot, ja starp meža īpašnieku un šo personu nav panākta vienošanās par to.

Tēze:
Kriminālprocesa likuma 559.panta piektā daļa, kas noteic apelācijas instances tiesas lēmuma par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida procesā saturu, ir attiecināma uz jebkuru no Kriminālprocesa likuma 559.panta ceturtajā daļā norādītajiem gadījumiem, kad lietu var iztiesāt rakstveida procesā.

Apelācijas instances tiesai ir pienākums lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida procesā norādīt prokuroram, aizstāvim un personai, kuras intereses izskatāmā sūdzība vai protests aizskar, tiesības 10 dienu laikā iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā un, saņemot šādus iebildumus, izvērtēt tajos minētos argumentus saskaņā ar Kriminālprocesa likuma prasībām arī tajā gadījumā, ja atbilstoši Kriminālprocesa likuma 559.panta ceturtajā daļā noteiktajam iesniegtajiem iebildumiem nav saistoša rakstura. No likuma izrietošā atziņa, ka iesniegtie iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā tiesai nav saistoši, nenozīmē, ka tiesa pamatotu iebildumu gadījumā nevar iztiesāt lietu mutvārdu procesā.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)