Senāta Krimināllietu departaments 5.jūlijā, izskatot trīs apsūdzēto, viņu aizstāvju un juridiskās personas pārstāvja kasācijas sūdzības krimināllietā apsūdzībā par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu vairāk nekā 2 miljonu euro apmērā, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 5.marta spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un galīgo sodu, kā arī daļā par juridiskajai personai – SIA „Winergy” – piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli. Pārējā daļā, tai skaitā daļā, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem viņiem celtajā apsūdzībā, Rīgas apgabaltiesas spriedums atstāts negrozīts.

Izskatāmajā lietā trīs personas – divi Igaunijas pilsoņi, bijušie SIA „Winergy” valdes locekļi, kā arī Latvijas pilsone – apsūdzētas par to, ka organizētā grupā ar viltu, izmantojot viltotus dokumentus un pārkāpjot citus finansējuma piešķiršanas nosacījumus, prettiesiski ieguva valsts līdzfinansējumu SIA „Winergy” vēja elektrostaciju parka „Kurzeme” projekta īstenošanai 2 134 307,72 euro apmērā. Līdzfinansējums tika iegūts 2011.gada 1.februārī Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātā konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti ar brīvības atņemšanas sodu no trīs gadiem un trīs mēnešiem līdz sešiem gadiem. Tāpat diviem apsūdzētajiem atņemtas tiesības ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem. Juridiskajai personai, kuras interesēs noziedzīgais nodarījums izdarīts, piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis – naudas piedziņa 645 000 euro apmērā.

Senāts lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi apsūdzētos par vainīgiem viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un, iztiesājot lietu šajā daļā, nav pieļāvusi Krimināllikuma pārkāpumus vai Kriminālprocesa likuma būtiskus pārkāpumus. Senāts atzīst par pamatotiem apelācijas instances tiesas secinājumus, ka vēja elektrostaciju iegāde un uzstādīšana nav notikusi projekta ietvaros, izmantojot projekta iesniegumā norādīto projektam nepieciešamā līdzfinansējuma veidu, bet Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums iegūts, īstenojot krāpšanu.

Vienlaikus Senāts lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa, nosakot apsūdzētajiem sodu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un galīgo sodu, nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma normas. Proti, tiesa spriedumā nav norādījusi motīvus konkrētā soda piemērošanai. Tāpat tiesa nav analizējusi apsūdzētajiem noteiktā soda atbilstību Krimināllikumā norādītajam soda mērķim. Šī iemesla dēļ Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu.

Tāpat Senāts lēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa, nosakot juridiskajai personai – SIA „Winergy” – piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu –, nav ievērojusi Krimināllikuma 5.panta nosacījumus par Krimināllikuma spēku laikā. Senāts lēmumā analizējis Krimināllikumā izdarītos grozījumus, norādot, ka tiesai, nosakot juridiskajai personai – SIA „Winergy” – piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu – bija jāņem vērā Krimināllikuma 5.panta trešās daļas nosacījumi par to, ka likumam, kas atzīst nodarījumu par sodāmu, pastiprina sodu vai ir citādi nelabvēlīgs personai, atpakaļejoša spēka nav.

Atceltajās daļās lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Senāta lēmums. Lieta SKK-1/2022  (11816006914)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv