Senāta Krimināllietu departaments 10.janvārī krimināllietā par ierakstiem sociālo tīklu platformā "Facebook" saistībā ar Covid-19 izplatību atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu nacionālā naida un nesaticības izraisīšanā. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesa nav pietiekami izvērtējusi interneta vietnē publicēto vēstījumu. Senāts lietu sprieduma atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apgabaltiesā.

Senāts lēmumā atsaucies uz Augstākās tiesas atziņām, ka interneta vietnē ievietots videoieraksts vērtējams visā tā kopumā atbilstoši noteiktiem kritērijiem.

Senāts atzina, ka tiesai būtu jāizvērtē, vai interneta vietnē ievietotajā videoierakstā apsūdzētā pausto izteikumu smagums ir sasniedzis pakāpi, kas kūda uz naidu un par kuru paredzēta kriminālatbildība. Tāpat jāņem vērā sociālais un politiskais konteksts, kādā izteikumi pausti un izplatīti, izteikumu paudēja statuss sabiedrībā, īpaši viņa ietekme uz auditoriju, kurai izteikumi domāti, izteikumu paudēja nodoms, izteikumu saturs un forma, kā arī izteikumu plašums. Proti, vai videoierakstā paustie izteikumi nav vērtējami kā emocionāls aicinājums veikt vajadzīgos pasākumus, lai Latvijā netiktu pieļauta citās Eiropas valstīs konstatētā situācija.

Vērā ņemamas arī Augstākās tiesas praksē izteiktās atziņas par apsūdzētā liecību izvērtēšanas nozīmīgumu viņa nodoma atklāšanā, kā arī nepieciešamību izvērtēt viņa uzvedību noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā un saistību ar naidu kurinošām organizācijām.

Senāts lēmumā atsaucies uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņu, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā garantētā vārda brīvība aizsargā ne tikai informāciju un idejas, kas tiek pieņemtas vai uzskatītas par neaizskarošām vai pret kurām ir vienaldzīga attieksme, bet arī tādu informāciju un idejas, kas aizvaino, šokē un satricina.

Izskatāmajā lietā apsūdzētajam saistībā ar publicētajā videoierakstā ar nosaukumu „Koronas vīruss ir Latvijā! Lūdzu, dalies un brīdini citus!”, paustajiem izteikumiem sākotnēji tika celta apsūdzība arī par huligānismu, par ko ar Rīgas apgabaltiesas 2021. gada 20. septembra spriedumu apsūdzētais tika atzīts par nevainīgu un attaisnots.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKK-3/2023 (11817001020)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv