Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 11.aprīlī atcēla attaisnojošo Vidzemes apgabaltiesas 2017.gada 8.februāraspriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas, proti, apsūdzībā par neatļautu narkotisko vielu glabāšanu realizācijas nolūkā un neatļautu narkotisko vielu realizēšanu. Tāpat apelācijas instances tiesas spriedums atcelts daļā par galīgo sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu un daļā par procesuālo izdevumu piedziņu. Atceltajās daļās lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai Vidzemes apgabaltiesā. Pārējā daļā, proti daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar 200 stundām piespiedu darba par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu bez nolūka tās realizēt, spriedums atstāts negrozīts.

Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar  Madonas rajona prokuratūras virsprokurores iesniegtu kasācija protestu. Augstākā tiesa lēmumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa izdarījusi divus savstarpēji izslēdzošus secinājumus – proti, ka nav iegūti pietiekami pierādījumi par apsūdzētā vainu viņam celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas un apsūdzētā piedalīšanās viņam inkriminētajā noziegumā pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas nav pierādīta. Augstākās tiesas ieskatā šādu apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu.

Saskaņā ar pirmās instances tiesā konstatēto, apsūdzētais nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 23.maijam, bez nolūka realizēt, neatļauti iegādājās ne mazāk kā 8,5768 gramus izžāvētu zaļganbrūnas krāsas augu izcelsmes vielu, kas ir aizliegta sevišķi bīstama narkotiskā viela kanabiss (marihuāna). Narkotisko vielu apsūdzētais glabāja savā dzīvesvietā Madonā. Rodoties nodomam to realizēt, apsūdzētais 2016.gada 24.maijā ap plkst.14.00 Madonā, uz Blaumaņa ielas netālu no pilsētas kapiem par 80 euro neatļauti realizēja personai 8,26 gramus izžāvētas zaļganbrunas krāsas augu izcelsmes vielas, kas ir aizliegta sevišķi bīstama narkotiskā viela kanabiss (marihuāna).

Ar Madonas rajona tiesas tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu bez nolūka tās realizēt un  pēc Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas par neatļautu narkotisko vielu glabāšanu realizācijas nolūkā un neatļautu narkotisko vielu realizēju.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā un viņa aizstāves apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētā notiesāšanu pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas, daļā par apsūdzētajam noteikto galīgo sodu un daļā par procesuālo izdevumu piedziņu. Apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 253.1panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnots.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv