Krimināllietu departaments 25.aprīlī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši trīs apsūdzētie un viņu aizstāvji.

Ar pirmā instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 198.panta ceturtajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš, būdams uzņēmjsabiedrības atbildīgs darbinieks, izmantojot savas pilnvaras, personiski izdarīja neatļauta labuma, proti, materiālu vērtību lielā apmērā, prettiesisku pieņemšanu par kādu jau izdarītu darbību labuma devēja interesēs (neatļauta labuma pieņemšana). Par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajam noteikts naudas sods 130 minimālās mēnešalgas, tas ir, 48 100 euro.

Otrs apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 199.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš personiski izdarīja materiālu vērtību nodošanu, ja piedāvājums pieņemts, lielā apmērā, uzņēmējsabiedrības atbildīgam darbiniekam, lai tas, izmantojot savas pilnvaras, izdarītu kādu darbību labuma devēja interesēs (komerciāla uzpirkšana). Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajam noteikts naudas sods 100 minimālās mēnešalgas, tas ir, 37 000 euro.

Trešais apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 320.panta trešās daļas.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu nolemts juridiskai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību – noteikt piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu 400 minimālo mēnešalgu apmērā – 148 000 euro.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu nolemts saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 371.panta piekto daļu prokuratūrai nodot tiesas izmeklēšanas laikā iegūtās ziņas, lai izvērtētu noziedzīga nodarījuma sastāva esību citas personas darbībās.

 

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par vainīgu sodīšanu pēc Krimināllikuma 198.panta ceturtās daļas, otra apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 199.panta otrās daļas, trešā apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 320.panta trešās daļas un daļā par pirmās instances tiesas izmeklēšanas laikā iegūto ziņu nodošanu prokuratūrai.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 320.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņi, būdami valsts amatpersonas, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās personiski pieņēma kukuli, proti, materiālu vērtību un mantiska rakstura labumu lielā apmērā, pirms kādas nelikumīgas darbības izdarīšanas un par kādu jau izdarītu nelikumīgu darbību kukuļdevēja un citas personas insteresēs, izmantojot savu dienesta stāvokli. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajiem, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas nosacījumus, noteikts brīvības atņemšanas sods, aizliedzot viņiem ieņemt valdes locekļu amatus  valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Trešais apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 323.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš nodeva kukuli, tas ir, materiālu vērtību un mantiska rakstura labumu lielā apmērā personiski valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu kādu darbību kukuļdevēja un citas personas interesēs. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajam, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas nosacījumus, noteikts brīvības atņemšanas sods.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu noziedzīgi iegūtos līdzekļus 146 500 euro nolemts konfiscēt valsts labā. No viena apsūdzētā valsts labā piedzīti noziedzīgi iegūtie līdzekļi 182 600 euro. no otra apsūdzētā valsts labā piedzīti noziedzīgi iegūtie līdzekļi 298 000 euro. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju  (Nr.SKK-33/2019). 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

T.67020396, 28652211