Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apekācijas instances tiesas nolēmumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 2021.gada 4.novembrī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kurā apsūdzēti četri bijušie AS „Pasažieru vilciens” valdes locekļi.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) par to, ka viņi, būdami valsts amatpersonas, izdarīja tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, kas izraisījušas smagas sekas un sodīti, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, ar naudas sodu, atņemot tiesības 3 gadus ieņemt vēlētus amatus valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu pirmās instances tiesas spriedums atcelts daļā par mantiskā zaudējuma kompensācijas nenoteikšanu. No apsūdzētajiem solidāri valsts labā piedzīta kaitējuma kompensācija par mantisko zaudējumu 1 484 945,95 euro.

Par apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši viens apsūdzētais un pārējo apsūdzēto aizstāvji. (Lieta Nr.SKK-56/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv