Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protestus par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija pa atsevišķām lietām:

1) Krimināllietu departaments 16.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu.

Ar 1.instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 123.panta otrās daļas, 131.panta un 233.panta otrās daļas par to, ka viņš, rīkojoties ar sprāgstošām vielām, izdarīja prettiesiku  vienas personas nonāvēšanu aiz neuzmanības, kā arī nodarīja divām personām smagus, bet četrām personām – vidēji smagus miesas bojājumus aiz neuzmanības, tas ir, apsūdzētais, neievērojot vispārējās drošības noteikumus darbam ar spridzināšanas ietaisēm, Ādažu poligonā atrada izšautu, bet nesprāgušu sķembu granātu un ievietoja to savā personiskajā mugursomā. Vēlāk granāta sprāga. Turklāt apsūdzētais atzīts par vainīgu arī par to, ka viņš iegādājās un glabāja šaujamieročus, šaujamieroču munīciju, spridzināšanas ietaises un sprāgstvielas bez attiecīgas atļaujas.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētajam galīgais sods, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem.

No apsūdzētā par labu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai piedzīta kaitējuma kompensācija 139 222,53 euro un par labu Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piedzīta kaitējuma kompensācija 1653,23 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzībām, 1.instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu, viņam noteikto sodu, un par kaitējuma kompensāciju apmēriem. (Lieta SKK-129/2017).

 

2) Krimināllietu departaments 16.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar prokurora kasācijas protestu par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu.

Ar Saldus rajona tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 220.pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, tas ir, par to, ka viņš atsavināja sev piederošās SIA kapitāldaļas sievai, nolūkā izvairīties no parāda maksāšanas. Apsūdzētais sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla, apsūdzēto atzina par nevainīgu viņam celtajā apsūdzībā un attaisnoja.

Apelācijas instances tiesas atzina, ka apsūdzētais, atsavinot sev piederošās SIA kapitāldaļas, nav apgrūtinājis vai padarījis par neiespējamu parāda piedziņu, turklāt apelācijas instances tiesa apsūdzētā darbībās nekonstatēja visas Krimināllikuma 220.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

Izskatāmajā lietā aktualizēts jautājums par Krimināllikuma 220.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmi – objektu. (Lieta SKK-100/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv