Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Divās lietās izskatīs sūdzības par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā izskatīs prokurora protestu par lēmumu nosūtīt lietu prokuroram trūkumu novēršanai. Vienā lietā izskatīs sūdzību par lēmumu jautājumā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 19.februārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Vidzemes rajona tiesas lēmumu kasācijas protestu iesniedzis Valkas rajona prokuratūras prokurors.

Ar Vidzemes rajona tiesas lēmumu nolemts krimināllietu apsūdzētā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas nosūtīt prokuratūrai pārkāpumu novēršanai, jo tiesa konstatēja, ka vienošanās noslēgta pārkāpjot Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, proti, slēdzot vienošanos nav konstatēts atbildību mīkstinošais apstāklis un ka lietā jāprecizē mantas īpašās konfiskācijas piemērošanas pamats, kas nav pieļaujams, iztiesājot krimināllietu vienošanās procesā, turklāt tiesas ieskatā, pirmstiesas kriminālprocesā nepamatoti apsūdzētajam piederošais automobilis, kuram uzlikts arests, atzīsts par ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu. 

Lietā aktualizēts jautājums par nepieciešamību, slēdzot starp apsūdzēto un prokuroru vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, vienoties arī par īpašo mantas konfiskāciju.  (Lita Nr.SKK-34/2019).