Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas, kurās kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem iesnieguši apsūdzētie un viņu aizstāvji.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 24.janvārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši apsūdzētā un viņas aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu Krimināllikuma 329.pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņa, būdama valsts amatpersona, kas brīdināta par ziņu neizpaušanu un kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu, izpaudusi neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajai noteikts naudas sods piecu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā jeb 2150 euro. Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par Krimināllikuma 329.pantā minētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta, proti, neizpaužamām ziņām izpratni. (Lieta Nr.SKK- 8/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv