Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās iesniegtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā saņemts protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 25.oktobrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas protestu iesniedzis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors un kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 179.panta trešās daļas par to, ka viņš izšķērdēja svešu mantu lielā apmērā, būdams persona, kuras pārziņā tā atradās (piesavināšanos). Par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. No apsūdzētā par labu cietušajam piedzīta kaitējuma kompensācija 157 985,58 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētajam noteikto sodu. Apsūdzētajam par Krimināllikuma 179.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu sods noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 3.punktu, naudas sods 205 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 88 150 euro. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju, proti, par to vai apsūdzētā darbības atbilst Krimināllikuma 179.panta trešajā daļā noteiktajam noziedzīgajam nodarījumam. (Lieta SKK-402/2019).