Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzība un divās lietās – gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 30.janvārī rakstveida procesā atkārtoti skatīs krimināllietu, kur par Zemgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas protestu iesniedzis Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors un kasācijas sūdzības iesnieguši Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis un apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 207.panta otrās daļas par to, ka viņš nodarbojās ar uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas, kuras nepieciešamību nosaka likums, radot ar to būtisku kaitējumu valstij, turklāt apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas par to, ka viņš izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā. Sods apsūdzētajam par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem 6 mēnešiem, atņemot tiesības veikt visu veidu komercdarbību uz 3 gadiem. Ar brīvības atņemšanas sodu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. Kaitējuma kompensācija kriminālprocesā netika noteikta.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā pirmo reizi, pirmās instances tiesas spriedumu bija atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu un daļā par kaitējuma kompensāciju. Sods apsūdzētajam tika noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu. No apsūdzētā valsts labā tika piedzīta kaitējuma kompensācija 284 998,78 euro.

Kasācijas instances tiesa, izskatot krimināllietu kasācijas kārtībā pirmo reizi, apelācijas instances tiesas spriedumu bija atcēlusi pilnībā un lieta tika nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā atkāroti pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas un daļā par galīgā soda noteikšanu apsūdzētajam. Apsūdzētais pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas atzīts par nevainīgu un attaisnots. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju  (Lieta SKK-9/2019).