Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divas lietas departaments izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā, vērtējot pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzībām un vienā lietā izskatīs prokurora kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas nolēmumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Augstākā tiesa 2017.gada 5.decembrī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētais.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par  noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli, kā rezultātā cietušajam tika nodarīts smags miesas bojājums. Sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz vienu gadu 9 mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu 9 mēnešiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu. (SKK-666/2017).

 

2)      Augstākā tiesa 8.decembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā skatīs Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurores K. Petrovskas iesniegto 2017.gada 31.jūlija lēmumu par pieteikuma nodošanu izskatīšanai Augstākajai tiesai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

Prokurore iesniegtajā lēmumā norādījusi, ka ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 2.decembra spriedumu lietā T. pret Latviju konstatēts Konvencijas 6.panta 1.punkta pārkāpums, tādējādi kriminālprocesā Nr.1815008101 ir pamats lemt par Augstākās tiesas Senāta 2006.gada 17.marta lēmuma un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2006.gada 5.janvāra sprieduma atcelšanu daļā par personas notiesāšanu pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas, kriminālprocesa atjaunošanu un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. (Lieta SKK-J-637/2017). 

 

3)      Augstākā tiesa piecu tiesnešu sastāvā 8.decembrī mutvārdu procesā izskatīs pirmās instances tiesas tiesneses lēmumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem kriminālprocesā.

Ar pirmās instances tiesas 2007.gada 13.aprīļa spriedumu persona notiesāta pēc Krimināllikuma 319.panta otrās daļas, proti, par to, ka viņa nepildīja valsts amatpersonas pienākumu, t.i., ja valsts amatpersona tīši neizdara darbības, kuras tai pēc likuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai, ja tas ir izraisījis smagas sekas un sodīta ar naudas sodu 50 Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām mēnešalgām, proti, 6000 latiem, neatņemot tiesības ieņemt amatu.

Apelācijas instances tiesa, skatot lietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas nolēmumu atstāja negrozītu.

Kasācijas instances tiesa, skatot lietu kasācijas kārtībā, apelācijas instances tiesas nolēmumu atstāja negrozītu.

Pirmās instances tiesas nolēmums stājies spēkā 2008.gada 2.jūlijā. (Lieta SKK-J-546/2017).


Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv