Senāta Krimināllietu departaments izskatīs sešas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 9.martā rakstveida procesā izskatīs abu lietā apsūdzēto kasācijas sūdzības un Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurores kasācijas protestu par Kurzemes apgabaltiesas lēmumu. Virsprokurores kasācijas protests iesniegts par apsūdzētajiem noteikto sodu, savukārt kasācijas sūdzībās apsūdzētie Kurzemes apgabaltiesas lēmumu pārsūdzējuši pilnā apjomā – par viņu atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas.

Kasācijas instances tiesa, izskatot lietu, analizēs jautājumu par apsūdzētā tiesībām uz mutvārdu procesu apelācijas instances tiesā ārkārtējās situācijas laikā. (Lieta Nr. SKK-164/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv