Senāta Krimināllietu departaments izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības  par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 2.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās un mantisku darījumu veicināšanu mantkārīgā nolūkā.

Krimināllietā trīs personas apsūdzētas par vairākiem Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, proti, par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā cita mantiska rakstura deklarācijā par mantu lielā apmērā un divu personu apsūdzībā par vairākiem Krimināllikuma 326.panta pirmajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, proti, par mantisku darījumu veicināšanu un piedalīšanos tajos mantkārīgā nolūkā un citas personiskas intereses dēļ, būdami valsts amatpersonas, kuriem tas sakarā ar dienesta stāvokli ar likumu bija aizliegts.

Pirmās instances tiesa lietā bija taisījusi personas attaisnojošu spriedumu, savukārt apelācijas instances tiesa taisījusi personas notiesājošu spriedumu.

Senāts nolēma lietu nodot izskatīšanai mutvārdu preocesā, jo tai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā. Senātam lietā izlemjami jautājumi par apsūdzēto darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 219.panta otrās daļas un 326.panta pirmās daļas. (Lieta Nr.SKK-1/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv