Senāta Krimināllietu departaments 31.martā atcēla Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par divu personu turēšanu kalpībā Cēsu novada Vaives pagasta saimniecībā. Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesa, sniedzot savu atzinumu par to, vai ir notikusi cietušo turēšana kalpībā, nav aplūkojusi visus kriminālprocesa laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, vai cietušajiem bija reāla vai pieņemama izvēle, kā vien pakļauties ekspluatācijai. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Vidzemes apgabaltiesā.

Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais ekspluatācijas nolūkos 2016. un 2017. gadā kalpībā turējis divas personas – tolaik apmēram 60 gadus vecu vīrieti un sievieti.

Senāts atzina, ka, vērtējot to, vai cietušie ir atradušies ievainojamības stāvoklī Krimināllikuma 154.2 panta izpratnē, tiesa nav izvērtējusi ziņas kopsakarā ar kasācijas protestā norādītajām ziņām.

Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi apstākļus, ka apsūdzētais uzdevis cietušajiem nesamērīgu darba apjomu. Nepatiesa vairākkārtēja solīšana samaksāt nopelnīto algu bija vērsta uz cietušo paturēšanu fermā, pierunājot turpināt strādāt, kas norāda uz personas izmitināšanu ekspluatācijas nolūkā. Arī apsūdzētā palīdzības apmērs nodarbinātajiem nebija adekvāts ar norunāto samaksu par paveikto darbu.

Senāts norāda, ka deklarētās dzīvesvietas esamība nav vērtējama kā cietušo iespēja doties dzīvot citur, jo deklarācijas patiesā būtība ir būt sasniedzamam saziņā ar valsti un pašvaldību. Apsūdzētais bija informēts par vīrieša dzīvesvietas smagajiem apstākļiem. Savukārt, sieviete, sociālo apstākļu spiesta un uzticoties apsūdzētajam, pirms brauciena uz fermu paņēma līdzi savu iedzīvi, lai uzreiz uzsāktu darbu, jo viņa apzinājās, ka citu variantu viņai nav. Minētie apstākļi norāda uz cietušo ievainojamību un cietušo tā brīža atkarību no apsūdzētā.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKK-51/2021 (11815003517)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv