Senāta Krimināllietu departaments atstājis negrozītu Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru savukārt atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedums par trīs gadu cietumsodu advokātei, kura mēģināja nodot narkotiskās un psihotropās vielas Rīgas Centrālcietumā ievietotai personai. Advokātei piespriesta reāla brīvības atņemšana uz trim gadiem un probācijas uzraudzība uz 1 gadu.

Senāts atzina, ka Rīgas apgabaltiesas lēmums atstājams negrozīts, bet apsūdzētās kasācijas sūdzība noraidāma, jo apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu, nav pieļāvusi Krimināllikuma pārkāpumus vai tādus Kriminālprocesa likuma pārkāpumus, kas varētu būt par pamatu apelācijas instances tiesas nolēmuma grozīšanai vai atcelšanai. Apelācijas sūdzībā izteiktos argumentus, kas pamatā atkārtoti arī kasācijas sūdzībā, apgabaltiesa ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi. Sūdzībā faktiski lūgts atkārtoti izvērtēt pierādījumus, taču kasācijas instances tiesa lietu pēc būtības neizskata un pierādījumus lietā no jauna neizvērtē.

Saskaņā ar apsūdzību zvērināta advokāte, apzinoties, ka Rīgas Centrālcietumā aizliegts ienest narkotiskās un psihotropās vielas un nodot tās personai, kas ievietota ieslodzījuma vietā, devās uz tikšanos, līdzi ņemot krimināllietas materiālu kopijas, kurās paslēptā veidā atradās narkotiskās un psihotropās vielas. Savu nodomu apsūdzētajai neizdevās realizēt līdz galam, jo pirms tikšanās ar ieslodzīto Rīgas Centrālcietuma amatpersonas, veicot somas pārbaudi un apskatot krimināllietas materiālu kopijas, atrada un izņēma kartona vāku locījuma vietā iešūtās aizliegtās vielas.

Apsūdzētā advokāte atzīta par vainīgu pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 309.panta otrās daļas.

Senāta lēmums nav pārsūdzams.

 

Lieta Nr. SKK-32/2020 (Nr. 11088207916), ECLI:LV:AT:2020:0514.11088207916.6.L

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211