Senāta Krimināllietu departaments 19.februārī atstāja negrozītu Vidzemes rajona tiesas lēmumu par krimināllietas nosūtīšanu prokuroram pārkāpumu novēršanai. Senāts lēmumā atzīst, ka prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot Krimināllikuma VIII2 nodaļā paredzēto īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju, neskatoties uz to, ka Kriminālprocesa likuma normās šāda vienošanās tieši nav paredzēta.

“Nenoslēdzot vienošanos par tādu būtisku jautājumu kā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas konfiskāciju, netiek ievērots Kriminālprocesa likuma 15.pantā noteiktais”, norādīts Senāta lēmumā.

Mantas īpašā konfiskācija ir viens no krimināltiesisko attiecību noregulējuma veidiem, kurā ietilpst noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācija, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta konfiskācija un ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas konfiskācija.

Ar Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 20.jūnija lēmumu nolemts krimināllietu apsūdzētā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas nosūtīt prokuratūrai pārkāpumu novēršanai, jo tiesa konstatēja, ka vienošanās noslēgta pārkāpjot Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, proti, slēdzot vienošanos nav konstatēts atbildību mīkstinošais apstāklis un ka lietā jāprecizē mantas īpašās konfiskācijas piemērošanas pamats, kas nav pieļaujams, iztiesājot krimināllietu vienošanās procesā, turklāt tiesas ieskatā, pirmstiesas kriminālprocesā apsūdzētajam piederošais automobilis, kuram uzlikts arests, nepamatoti atzīsts par ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu. 

Senāts lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar Valkas rajona prokuratūras prokurora kasācijas protestu par Vidzemes rajona tiesas lēmumu. (Lieta Nr.SKK-34/2019). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv