Senāta Krimināllietu departaments 29.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētais, 2016.gada 14.martā par AS “TRASTA KOMERCBANKA” ieceltais likvidators, atzīts par vainīgu apsūdzībā par tiesas sprieduma izpildes kavēšanu un sodīts ar naudas sodu 30 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša algu jeb 12 900 euro apmērā.

Apsūdzētajam apsūdzība celta par tiesas nolēmuma izpildes kavēšanu, ko apsūdzētais izdarīja, būdams persona, kurai tas pēc likuma bija jāizpilda. Proti, apsūdzētais, pēc zvēriātas tiesu izpildītājas izdotiem rīkojumiem, nepārskaitīja uz tiesu izpildītājas kontu naudas līdzekļus, kurus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2016.gada 28.septembra lēmumu bija atzinusi par noziedzīgi iegūtiem. Faktiski AS “TRASTA KOMERCBANKA” likvidators nodrošināja, ka viņa rīcības rezultātā arestētie un par noziedzīgi iegūtiem atzītie naudas līdzekļi USD 457 050 apmērā netika atdoti cietušajam, kā to bija nolēmumā noteikusi tiesa, un rīkojumos par naudas līdzekļu pārskaitīšanu norādījusi zvērināta tiesu izpildītāja, bet šie naudas līdzekļi tika iekļauti likvidējamās kredītiestādes AS “TRASTA KOMERCBANKA” kopējā mantā, uz kuru var pretendēt arī citas personas, tādējādi ignorējot tiesas nolēmumu un zvērinātas tiesu izpildītājas prasības.

Senāts Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums, atzina par tiesisku un pamatotu, norādot, ka lietā iegūtos pierādījumus apelācijas instances tiesa izvērtējusi atbilstoši Kriminālprocesa likuma 128.panta otrās daļas prasībām, proti, to kopumā un savstarpējā sakarībā. Pamatojoties uz lietā iegūtajiem pierādījumiem, apelācijas instances tiesa atzinusi, ka apsūdzētā vainīgums Krimināllikuma 296.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā ir pierādīts ārpus saprātīgām šaubām. Apsūdzētais ar abu instanču tiesu nolēmumiem atzīts par vainīgu uzrādītajā apsūdzībā par to, ka viņš tīši kavējis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.septembra lēmuma par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un atdošanu cietušajam izpildi.

Senāts lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka apsūdzētajam kā AS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidatoram bija jāzina normatīvajos aktos noteiktās veicamās darbības, proti, saņemot lēmumu par aresta uzlikšanu mantai, bija jāzina, kāda rīcība atļauta un kāda aizliegta ar noziedzīgi iegūtu mantu, ka spēkā stājies tiesas nolēmums ir nekavējoties izpildāms, nevis uzsākama sarakste ar dažādām institūcijām, izklāstot savus apsvērumus par Kredītiestāžu likuma atsevišķu normu saturu un ignorējot apstākli, ka Kredītiestāžu likums nenoteic darbības ar noziedzīgi iegūtu mantu.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKK-53/2021 (11816004717).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv