9.martā stājies spēkā attaisnojošais Rīgas apgabaltiesas spriedums krimināllietā divu personu apsūdzībā par naudas prettiesisku pieprasīšanu no kāda Ogres novada domes deputāta. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, jo kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu nebija iesniegts, kas norāda, ka prokurors kā valsts apsūdzības uzturētājs ir piekritis apelācijas instances tiesas spriedumam, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti. Savukārt cietušā pārstāves kasācijas sūdzībā paustie argumenti ir saistīti ar lietā iegūto pierādījumu citādu novērtējumu, bet saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē.

Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 3.novembra spriedums. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Izskatāmajā lietā apsūdzētajiem apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 183.panta otrajā daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam). Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais, izmantojot apstākli, ka 2009.gada 6.jūnijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas, vienojās ar otru apsūdzēto par naudas prettiesisku pieprasīšanu no kāda Ogres novada domes deputāta, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo (izspiešana).

Apelācijas instances tiesa, spriedumā izvērtējot lietā iegūtos pieļaujamos pierādījumus, atzinusi, ka apsūdzēto darbībās nav konstatējams Krimināllikuma 183.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs, tas ir, noziedzīga nodarījuma objektīvā puse un subjektīvā puse.

Lieta Nr. SKK-190/2021 (11810015009).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv