Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 5.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš piedalījies bruņota konfliktā Austrumukrainā, apmācot jaunos karavīrus. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesa ir pārbaudījusi lietā iegūtos pierādījumus, izvērtējusi to attiecināmību, pieļaujamību, ticamību atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām. Apelācijas instances tiesa atzinumus, tostarp atzinumu, ka apsūdzētais „sastāvot bruņotas militāras vienības sastāvā, pielietojot šaujamieročus, apmācīja jaunus bruņotā konflikta dalībniekus šaujamieroča uzbūvē un lietošanā, vērtējama kā aktīva un prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā, kas vērsts pret citas valsts teritoriālo neaizskaramību”, pamatojusi ar normatīvajiem aktiem, detalizēti izvērtētajiem pierādījumiem.

Senāts lēmumā norāda, ka tai nav tiesiska pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu daļā par apsūdzētā attaisnošanu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 89.1panta otrās daļas proti, par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos kara noziegumos. Apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā iegūtos un pārbaudītos pierādījumus, piekrita pirmās instances tiesas atzinumam un noraidīja prokurores viedokli, kas atkārtots arī kasācijas protestā, atzīstot, ka uz sprieduma taisīšanas brīdi neviena kompetenta starptautiskā institūcija nav konstatējusi un juridiski saistoši atzinusi, ka kāds no Ukrainas konfliktā iesaistītajiem grupējumiem ir uzskatām par noziedzīgu grupējumu. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 11.februāra spriedumu apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, ar probācijas uzraudzību uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta piekto daļu apsūdzētajam soda termiņā ieskaitīts apcietinājumā pavadītais laiks no 2016.gada 3.februāra līdz 2017.gada 4.augustam.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv