Ar Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departamenta 30.jūlija lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas lēmums, ar kuru apsūdzētā – SIA “Ceļojums Tev” amatpersona – atzīta par vainīgu 201 personas apkrāpšanā, izkrāpjot no ceļotgribētājiem vairāk nekā 200 000 euro. Ar Senāta lēmumu stājas spēkā apsūdzētajai noteiktais brīvības atņemšanas sods uz trīs gadiem. No apsūdzētās par labu cietušajiem noteikts piedzīt pieteiktās kaitējuma kompensācijas. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Senāts, vērtējot apsūdzētās aizstāvja iesniegto kasācijas sūdzību, konstatēja, ka pretēji tajā norādītajam, apelācijas instances tiesa ir izanalizējusi ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētajai noteikto sodu, ņemot vērā Krimināllikuma 46.pantā noteiktos soda noteikšanas vispārīgos principus un vērtējot soda atbilstību Krimināllikuma 35.panta otrajā daļā paredzētajam soda mērķim. Tiesa lēmumā ir izvērtējusi aizstāvja atsauces uz citās krimināllietās apsūdzētajām personām piespriestajiem sodiem un atzinusi, ka tajās ir konstatējami citi faktiskie un tiesiskie apstākļi, savukārt šajā krimināllietā sods apsūdzētajai nosakāms, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus – apsūdzētā izdarījusi sevišķi smagu noziegumu, kas vērsts pret 201 cietušās personas mantiskajām interesēm, un nodarījusi zaudējumus cietušajiem 216 730,25 euro apmērā –, kas atšķir to no citiem tāda paša veida noziedzīgiem nodarījumiem.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētā, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, un ar viltu ieguva svešu mantu lielos apmēros. Proti, laika posmā no 2012.gada decembra līdz 2013.gada septembrim apsūdzētā, izmantodama to, ka ir SIA “Ceļojums Tev” faktiskā saimnieciskās darbības vadītāja ar iespēju brīvi piekļūt SIA “Ceļojums Tev” norēķinu kontos esošajiem finanšu līdzekļiem, nolūkā iegūt svešu naudu krāpšanas ceļā, zinot, ka SIA “Ceļojums Tev” kā tūrisma aģentam nav tiesības organizēt kompleksos tūrisma pakalpojumus, ievietoja SIA “Ceļojums Tev” interneta vietnē sludinājumus par tūrisma braucienu organizēšanu uz dažādām valstīm par nesamērīgi zemām cenām. Tādējādi apsūdzētā ieguva naudas līdzekļus par tūrisma braucieniem ko, būdami maldināti, iemaksāja 201 SIA “Ceļojums Tev” klients.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas rajona tiesa 2019.gada 10.jūnijā apsūdzēto atzina par vainīgu uzrādītajā apsūdzībā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem. Tiesa noteica piedzīt no apsūdzētās par labu cietušajiem pieteiktās kaitējuma kompensācijas 216 730,25 euro apmērā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa 2020.gada 18.maijā Rīgas rajona tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv