Senāta Krimināllietu departaments 15.decembrī krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu viņam celtajā un izsniegtajā  apsūdzībā. Apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 mēnešiem, atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz diviem gadiem. Piemērojot Krimināllikuma normas, sods apsūdzētajam noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz vienu gadu. No apsūdzētā valsts labā piedzīta materiālā kaitējuma kompensācija 46 354,72 euro

Senāts lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa tiesiski un pamatoti atzinusi apsūdzēto par vainīgu inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā. Apgabaltiesa pamatoti spriedumā norādījusi, ka apsūdzētais, būdams SIA „HND Grupa” vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ar tiesībām vienpersoniski pārstāvēt šo uzņēmumu gan darījumos, gan attiecībās ar valsts institūcijām, tīši likumā noteiktajos termiņos pilnā apmērā nenomaksāja nodokļus un tiem pielīdzinātos maksājumus, ar to nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Proti, apsūdzētais, būdams atbildīgs par SIA ,,HND Grupa” saistību izpildi pret valsti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām sistemātiski iesniedza Valsts ieņēmumu dienestā viņa paša parakstītās deklarācijas par aprēķināto PVN un uzņēmuma ienākuma nodokli, kā arī ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, bet tīši bez attaisnojoša iemesla normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un pilnā apmērā valsts budžetā neiemaksāja paša aprēķinātās nodokļu un nodevu summas, lai gan šajā laika periodā uzņēmuma rīcībā bija naudas līdzekļi, lai veiktu šo nodokļu un nodevu nomaksu valsts budžetā.

Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka tiesas konstatētie faktiskie apstākļi atklāj apsūdzētā nodomu izvairīties no nodokļu nomaksas, prioritāri izvēloties naudas līdzekļus izmantot citām vajadzībām.

Senāta lēmums. Lieta Nr.SKK-97/2021 (15830017116)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv