Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.augustā apturēja tiesvedību strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par pieteicējam aprēķināto iedzīvotāja ienākuma nodokli no Lauku atbalsta dienesta izmaksātajiem atbalsta maksājumiem. Augstākās tiesas ieskatā pastāv šaubas par Eiropas Savienības Padomes regulas Nr.73/2009 (EK) 29.panta 1.punkta interpretāciju, jo minētā regula nenoteic, ka no izmaksātajiem atbalsta maksājumiem var tikt veikti kādi nodokļu ieturējumi, savukārt no nacionālajām tiesību normām secināms, ka atbalsta maksājumi tiek atzīti par ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamiem ienākumiem. Pastāvot šādām šaubām, AT nolēma vērsties ar prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.

Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējam vienkāršu iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu par 2011. un 2012.gadu. Audita rezultātā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu pieteicējam papildus nomaksai aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nokavējuma nauda un soda nauda. Lēmuma pamatojumā norādīts, ka pieteicējs 2011. un 2012.gadā no Lauku atbalsta dienesta saņēma atbalsta maksājumus. Iestādes ieskatā, likumdevējs konkrēti nav noteicis, ka nodokļu maksātājam izmaksātais atbalsta maksājums ir ar nodokli neapliekams ienākums. Līdz ar to ir piemērojams visaptverošais iedzīvotāju ienākuma nodokļa princips – visi ienākumi ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pieteicējs Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un morālā kaitējuma un personiskā kaitējuma atlīdzināšanu.

Ar Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 6.maija spriedumu pieteikums daļēji apmierināts, Valsts ieņēmumu dienesta lēmums atcelts, pārējā daļā pieteikums noraidīts. Pirmās instances tiesa spriedumā atzinusi, ka Eiropas Savienības tiesību normas, tostarp regulas Nr.73/2009 29.panta 1.punkts noteic, ka atbalsta maksājumi ir izmaksājami pilnībā un no tiem netiek ieturēti atvilkumi.

Par Administratīvās rajona tiesas spriedumu daļā, ar kuru pieteikums apmierināts, Valsts ieņēmumu dienests iesniedza apelācijas sūdzību. Par spriedumu daļā, ar kuru pieteikums noraidīts, pieteicējs iesniedza apelācijas sūdzību. Apelācijas sūdzībā ietverts lūgums apturēt Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma darbību.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 19.jūnija lēmumu pieteicēja lūgums par administratīvā akta darbības apturēšanu noraidīts. Administratīvā apgabaltiesa atzinusi, ka pirmšķietami Valsts ieņēmumu dienests pamatoti noteica pieteicējam iedzīvotāju ienākumu nodokli par no Lauku atbalsta dienesta saņemtajiem maksājumiem.

Pieteicējs Augstākajā tiesā iesniedzis blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu, norādot, ka tiesa nav ņēmusi vērā regulas Nr.73/2009 normas, kas noteic, ka no atbalsta maksājumiem netiek ieturēti atvilkumi. Pieteicēja ieskatā Latvijas nacionālie tiesību akti piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv