Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.novembrī, lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, tiesas sēdē uzklausīja Ekonomikas ministrijas viedokli, bet vēl nepabeidza lietas izskatīšanu. Turpmākais lietas izskatīšanas datums tiks nozīmēts pēc nepieciešamo lietas materiālu iztulkošanas. Augstākā tiesa lietu izskata sakarā ar pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par zaudējumu atlīdzību.

2015.gada jūnijā Augstākā tiesa apturēja lietā tiesvedību līdz brīdim, kad stāsies spēkā galīgais Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.SA37970 „Atbalsts enerģijas ražotājiem”. Šī gada jūnijā Augstākā tiesa atjaunoja tiesvedību lietā.

Lietā izšķirams, vai pieteicēja, mazā hidroelektrostacija, ir tiesīga saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Zaudējumus veido pieteicējas negūtie ienākumi, un iemesls tam ir apstāklis, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija prettiesiski nenoteica elektroenerģijas vidējo realizācijas tarifu laika posmā no 2006.gada 1.marta līdz 2011.gada 1.aprīlim un pieteicējai nebija iespēja pārdot elektroenerģiju publiskajam tirgotājam par cenu, kas noteikta, izmantojot šo tarifu.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Tiesa konstatēja, ka Augstākā tiesa 2010.gada 11.marta spriedumā lietā Nr.SKA-6/2010 (A42379306) atzinusi, ka komisijai bija kompetence šādu tarifu noteikt, tas atzīts arī Satversmes tiesas lēmumā lietā Nr.2009-14-01. Vienlaikus apgabaltiesa atzina, ka, mainoties faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem (elektroenerģijas tirgus liberalizācija), pieteicējai nav pamata prasīt, lai tai tiktu maksāta cena, kas veido nepieļaujami lielu valsts atbalstu un tādējādi ir pretrunā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 35.panta otro daļu.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv