Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 17.maijā apturēja tiesvedību lietā, kurā ir izšķirams, vai var piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmi pārvadājuma pakalpojumam, kas saistīts ar preču tranzītu (likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta  pirmās daļas 2.punkts), ja faktiskajam pārvadājuma veicējam nav bijusi licence starptautiskajiem pārvadājumiem. Augstākā tiesa nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus, jo tiem var būt nozīme lietas izspriešanā. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.

Valsts ieņēmumu dienests veica individuālā komersanta „L.Č.” pievienotās vērtības nodokļa auditu par 2008.gada janvāri – 2010.gada decembri un papildu samaksai valsts budžetā aprēķināja pievienotās vērtības nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu. Valsts ieņēmumu dienesta 2011.gada 21.septembra lēmumā šis aprēķins atstāts negrozīts. Lēmums pamatots ar to, ka pieteicējam nebija tiesību piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 7.panta pirmās daļas 2.punktam (ar preču tranzītu saistīti pakalpojumi). Kā norādīts lēmumā, pieteicēja sniegtos pakalpojumus nevar pielīdzināt ne ekspeditora, ne transporta ekspedīcijas pakalpojumiem, jo nav tiesiskās saiknes starp komersantu un preču kravas nosūtītāju vai saņēmēju; pieteicēju arī nevar uzskatīt par pārvadātāju Autopārvadājuma likuma izpratnē, jo licences trūkuma dēļ tam nav tiesību veikt kravas pārvadājumus.

Pieteicējs minēto Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu pārsūdzēja administratīvajā tiesā.

Administratīvā rajona tiesa ar 2012.gada 11.decembra lēmumu pieteikumu noraidīja.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicēja, individuālā komersanta "L.Č.", pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā, kurā pieteicējam bija aprēķināts papildu pievienotās vērtības nodokļa maksājums. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka ir sniedzis tādu transporta pakalpojumu, attiecībā uz kuru izpildās visi likumā minētie priekšnoteikumu pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmes piemērošanai.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv