Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 1.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma – atklātās akciju sabiedrības „Polocktransneft Družba” – prasība pret SIA „LatRosTrans” par īpašumtiesību atzīšanu, vadījuma piešķiršanu uz naftu un zaudējumu atlīdzināšanu. AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai. AT atzina, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi faktiskos lietas apstākļus un nav devusi tiem juridisku novērtējumu, proti, tiesa nav novērtējusi visus pušu parakstītos aktus par mantas sadali un nolīgumus kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā. AT ieskatā, tiesa nav vērtējusi prasītājas izvirzītos argumentus attiecībā uz naftas uzskaiti, proti, ja tehnoloģiskā nafta būtu ieguldīta SIA „LatRosTrans” pamatkapitālā kā naftas cauruļvadu piederums un kļūtu par SIA „LatRosTrans” īpašumu, tad tai jābūt atspoguļotai SIA „LatRosTrans” gada pārskatos tāpat kā tehnoloģiskajiem naftas produktu krājumiem.

AT lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar „Polocktransneft Družba” kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. AT spriedums nav pārsūdzams.

„Polocktransneft Družba” iesniedza tiesā prasību, uzskatot, ka tehnoloģiskā nafta, kas atrodas SIA „LatRosTrans” piederošajos naftas vados, ir prasītājas īpašums. Sākotnēji prasītāja lūdza tiesu atzīt prasītājai īpašuma tiesības un valdījumu, kā arī aizliegt SIA „LatRosTrans” bez prasītājas piekrišanas lietot un/vai izmantot tehnoloģisko naftu 109 996,08 tonnu daudzumā, kas atrodas SIA „LatRosTrans” piederošo maģistrālo naftas cauruļvadu „Polocka-Ventspils” un „Polocka-Birži-Mažeiķi” lineārajā daļā, naftas pārsūknēšanas staciju „Skrudaliena 1”, „Skrudaliena 2”, „Džūkste” un naftas pieņemšanas - nodošanas punkta „Ventspils” iekšējos cauruļvados. Apelācijas instances tiesā, precizējot prasību, prasītāja lūdza tiesu piedzīt no SIA „LatRosTrans” atprasāmās naftas 109 996,08 tonnu vērtību 46 300 567 Ls un piedzīt no SIA „LatRosTrans” zaudējumus 13 039 626,96 Ls sakarā ar izsūknēto naftu.

Latgales apgabaltiesa 2011.gada 9.decembrī noraidīja prasību un daļēji apmierināja "LatRosTrans" pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un uzlika „Polocktransneft Družba” par pienākumu atlīdzināt SIA „LatRosTrans” ar tiesāšanos saistītos izdevumus 73 000 latu apmērā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta 2013.gada 23.oktobrī prasību noraidīja.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv