Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 24.maijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika atzīts par nepamatotu Valsts robežsardzes pieteicējam piemērotais disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. AT lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.Augstākā tiesa atzina, ka disciplinārsoda veida noteikšanā ārvalsts valūtas apmēram nav nozīmes un Valsts robežsardzes noteiktais aizliegums ienest robežkontroles punkta teritorijā un turēt pie sevis jebkādas ārvalsts valūtas vienības ir kategorisks. Proti, ar mērķi izslēgt šaubas par korupcijas iespējamību nav pieļaujama jebkādas ārvalsts valūtas atrašanās pie amatpersonas.

Pieteicējs ienesa robežkontrolespunkta teritorijā un turēja pie sevis 300 Krievijas Federācijas rubļus (apmēram 7 euro), mobilo tālruni untransportlīdzekļa atslēgas, tādējādi izdarot disciplinārpārkāpumu. Pieteicējam disciplinārsods piemērots par Valsts robežsardzes pagaidu iekšējonoteikumu „Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu struktūrvienību, kas veic robežpārbaudi unimigrācijas kontroli, dienesta organizācijas kārtība” noteiktoaizliegumu neievērošanu. Atbilstoši minētajām tiesību normām norīkojuma laikā robežsardzesamatpersonai citstarp ir aizliegts ienest struktūrvienības izvietojumā, teritorijā vai turēt pie sevisārvalstu naudas vienības, izmantot un turēt pie sevis personīgos sakaru līdzekļus, tostarp mobilostelefonus, kā arī izmantot un glabāt pie sevis jebkāda transportlīdzekļa atslēgas.

Kā norādīts spriedumā, aizliegums ienest un turēt pie sevis ārvalsts valūtas vienības ir vērsts uz to, lai novērstu jebkādas šaubas par valsts amatpersonas darbību, proti, ka valsts amatpersona ir pieņēmusi prettiesisku labumu. Aizliegums izmantot un turēt pie sevis personīgos sakaru līdzekļus pamatā ir vērsts uz to, lai nepieļautu risku, ka amatpersona, pildot dienesta pienākumus, var kontaktēties ar robežšķērsojošām personām, kas dažādu iemeslu dēļ vēlas ietekmēt kāda lēmuma rezultātu, vai citām personām, kuras saistītas ar robežsardzē identificētajiem riskiem. Aizliegums izmantot un turēt pie sevis jebkādu transportlīdzekļu atslēgas ir noteikts, lai nepieļautu risku pieņemt no robežšķērsojošām personām dāvanas (piemēram, naudu vai citu mantisku labumu) un tās novietot personīgajā transportlīdzeklī.

Minētajās tiesību normās ietvertie ierobežojumi ir vērsti uz korupcijas riska novēršanu Valsts robežsardzē. Robežšķērsošanas vietas režīma specifika un nozīmīgums valsts drošības nodrošināšanai, kā arī augstais korupcijas risks uzdevumu izpildē prasa no robežsargiem stingru disciplīnu, kas attiecas arī uz aizliegumu ievērošanu.

No iepriekš minētā secināms, ka pieteicējs ir pārkāpis tos Valsts robežsardzes dienesta organizācijas noteikumus, kuru mērķis ir nepieļaut koruptīvas darbības veikšanu dienestā.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv