Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma saņemšanas Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.augustā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts SIA „Latvijas Propāna gāze” pieteikums un atcelts Valsts ieņēmuma dienesta lēmums par pienākumu samaksāt budžetā nodokļu maksājumu. AT lietu rakstveida procesā izskatīja sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Iepriekš AT lietā bija apturējusi tiesvedību, vēršoties ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. AT vēlējās noskaidrot, vai konkrētajā lietā ir piemērojams preces deklarētāja piemērotais Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods vai arī Valsts ieņēmumu dienesta piemērotais kods.

Laikā no 2009.gada 20.marta līdz 2010.gada 15.janvārim pieteicēja SIA „Latvijas Propāna gāze” no Krievijas importēja Latvijā sašķidrināto naftas gāzi un veica preces klasifikāciju atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodam 2711 19 00, piemērojot precei ievedmuitas nodokļa tarifa likmi 0% no preces muitas vērtības.

Valsts ieņēmumu dienests, veicot pieteicējas nodokļu auditu par iepriekš minētajā laika posmā iesniegtajiem vienotajiem administratīvajiem dokumentiem, atzina, ka importētajā precē dominējošās vielas ir propāns un butāns, tādēļ tā atbilst kodam 2711 12 97 vai 2711 13 97. Ņemot vērā minēto, Valsts ieņēmumu dienests aprēķināja pieteicējai ievedmuitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli un attiecīgi nokavējuma naudu un soda naudu.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka preces klasifikācijas vajadzībām vispirms nepieciešams konstatēt, kādas ir preces pamatīpašības, un tad – kurš no materiāliem, kas ir preces sastāvdaļas, ir tas, kas piešķir precei tās pamatīpašības. Administratīvā apgabaltiesa secināja, ka lietā nav pierādīts, ka Valsts ieņēmumu dienesta norādītās dominējošās vielas precē nosaka tās pamatīpašības. Turklāt, pat ja tam būtu nozīme, nav arī pierādīts, ka Valsts ieņēmumu dienesta norādītās vielas precē patiešām ir dominējošas.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv