Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Valsts ieņēmumu dienestam uzdots atmaksāt pieteicējai pārmaksāto iedzīvotāja ienākuma nodokli saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnisku operāciju. AT atzina, ka apelācijas instances tiesa ir pamatoti secinājusi, ka pieteicēja ir pierādījusi, ka viņai ir bijuši izdevumi par ārstnieciskā pakalpojuma izmantošanu, kas dod tiesības saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu.

AT atzina par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka Dr.Solomatina Acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centra izziņa, kurā norādīts pieteicējas vārds, uzvārds un personas kods, pamatojums, par kādu ārstniecības pakalpojumu šī izziņa ir izsniegta, kā arī samaksas veids – Zizu kuponi, lai arī nav uzskatāmi par attaisnojuma dokumentu likuma „Par grāmatvedību” izpratnē, taču no tiem kopumā ir iespējams izsekot pakalpojuma sniegšanas norisei, proti, ka Dr.Solomatina Acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centrā pieteicējai tika veikta plānveida acu operācija, operācijas cena un pakalpojuma apmaksa ar Zizu kuponiem. Tas, ka pakalpojuma sniedzējs pieteicējai izsniedzis darījumu apliecinošu dokumentu, kas neatbilst Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” Nr.282 prasībām, ir šā nodokļu maksātāja atbildība, kas konkrētajā gadījumā nevar ierobežot pieteicējas tiesības saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu.

AT spriedumā norādījusi, ka no minētajām noteikumu Nr.282 normām izriet pakalpojuma saņēmēja tiesības nevis pienākums pieprasīt pakalpojuma sniedzējam samaksu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, jo normas nosaka tieši pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja pienākumus nevis pakalpojuma saņēmēja vai pircēja pienākumus. Vienlaikus arī jāņem vērā, ka pakalpojuma saņēmējs nevar ietekmēt to, vai pakalpojumu sniedzējs darījumu un par to saņemto samaksu reģistrē atbilstoši noteikumu Nr.282 prasībām. Tieši dienests ir kompetentā iestāde, kas nodrošina valsts nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iekasēšanu.

Pieteicēja vērsās Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot atmaksāt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 150 Ls (213,43 euro) saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnisku operāciju.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja, bet Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv