Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” pieteikums atcelt Konkurences padomes lēmumu par piemēroto naudas sodu 2 229 896,24 euro apmērā par netaisnīgo tirdzniecības noteikumu piemērošanu pret jauniem lietotājiem, sasaistot dabasgāzes piegādes līgumu noslēgšanu un dabasgāzes piegādi ar iepriekšējā lietotāja parāda samaksu. AT spriedumā vērtēja AS „Latvijas Gāze” kasācijas sūdzībā minētos argumentus un atzina apelācijas instances tiesas secinājumus par tiesiskiem un pamatotiem. AT spriedums nav pārsūdzams.

Augstākā tiesa atzina par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas spriedumā un Konkurences padomes lēmumā secināto, ka AS „Latvijas Gāze” parādu atgūšanas prakse vairāku gadu garumā no 2009.gada līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, pārkāpj konkurences ierobežošanas apjomu, kāds nepieciešams dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanai un dabasgāzes mazumtirdzniecības nodrošināšanai. Parādu atgūšanas prakses uzspiešanas fakts izpaudies arī, slēdzot cesijas līgumus, ar kuru pieteicēja cedējusi iepriekšējā lietotāja parādu jaunajam lietotājam apmaiņā pret iespēju noslēgt jaunu dabasgāzes piegādes līgumu. Pieteicēja, uzspiežot cesijas līguma noslēgšanu, pārlikusi uz jaunajiem lietotājiem parāda atgūšanas risku un nepamatoti liek uzņemties saistības, kuras nav objektīvi nepieciešamas dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanai. AT atzinusi par pamatotu tiesas un Konkurences padomes secinājumu, ka tā ir ekspluatējoša rīcība, kas nav pieļaujama dominējošam uzņēmumam. Saistības, kas izriet no iepriekšējā dabasgāzes piegādes līguma, saista tikai iepriekšējo lietotāju un pieteicēju, jo tikai šīs puses ir izteikušas gribu noslēgt šo līgumu.

Tāpat AT spriedumā atzina par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu par piemērotā naudas soda lielumu, jo Konkurences padome ir izvērtējusi un pamatoti atbilstoši visiem noteikumiem kopējo naudas sodu noteikusi 1,1% apmērā no pieteicējas neto apgrozījuma 2012.gadā.

Spriedumā arī atzīti par pamatotiem secinājumi, ka atsakot slēgt dabasgāzes piegādes līgumus ar jaunajiem lietotājiem, pieteicēja arī atsakās no ienākumu gūšanas, ko sniegtu dabasgāzes tirdzniecība jaunajiem lietotājiem, ciešot zaudējumus dēļ neiegūtās samaksas par jaunajiem lietotājiem nepiegādāto dabasgāzi.

Pieteicēja AS „Latvijas Gāze” kā vienīgais dabasgāzes mazumtirgotājs dabasgāzes apgādes sistēmā Latvijā atteica jauniem lietotājiem dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu, ja gazificētajā objektā iepriekšējam lietotājam ir parāds par piegādāto dabasgāzi. Kā priekšnoteikumu jauna dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanai pieteicēja izvirzīja iepriekšējā lietotāja parāda segšanu vai iepriekšējā lietotāja parāda cedēšanu jaunajam lietotājam. Pieteicēja neslēdza jaunu dabasgāzes piegādes līgumu, kamēr iepriekšējā dabasgāzes lietotāja parāds netiek samaksāts.

Vairāki patērētāji iesniedza sūdzības Konkurences padomē.Ar Konkurences padomes 2013.gada 1.oktobra lēmumu pieteicējas darbībās tika konstatēts Konkurences likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpums, uzlikts naudas sods un uzlikts pienākums izbeigt netaisnīgo tirdzniecības noteikumu piemērošanu pret jauniem lietotājiem, pārtraucot sasaistīt dabasgāzes piegādes līgumu noslēgšanu un dabasgāzes piegādi ar iepriekšējā lietotāja parāda samaksu.

Administratīvo lietu departamenta spriedums pieejams šeit

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv