Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta 7.marta rīcības sēdes lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts maksātnespējīgās AS „Liepājas metalurgs” pieteikums par Valsts darba inspekcijas lēmuma atcelšanu saistībā ar 2012.gada janvārī notikušu nelaimes gadījumu darbā. AT lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēmusi, jo apelācijas instances tiesa ir vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izvērtējusi lietā būtiskos apstākļus un pareizi interpretējusi lietā piemērojamās tiesību normas. AT ieskatā, darba devējam ir pienākums ne tikai nodrošināt darba aizsardzības sistēmu, bet, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 5.panta otro daļu, ir pienākums nodrošināt arī darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.

Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 11.jūnija spriedumu atzina, ka notikušais nelaimes gadījums ir sekas tam, ka MAS „Liepājas metalurgs” nebija pienācīgi veikti darba aizsardzības pasākumi, jo pieteicēja kā darba devēja nebija nodrošinājusi, ka darba vietā nebūtu iespējama piekļuve bīstamai zonai bez atbildīgās personas ziņas, konstatējamas nepilnības darba drošības instrukciju saturā un instruktāžu veikšanā, drošības zīmes un drošības sistēmas ceha ražotnē nebija atbilstošas ražotāja norādēm un ceha darba ikdienas faktisko apstākļu specifikai, savukārt krāsns kausa ratiņu drošības signalizācija nav atzīstama par pietiekamu personu brīdināšanai.

Nelaimes gadījums, kurā apdegumus guva divi darbinieki, kuri no gūtajām traumām vēlāk mira, MAS „Liepājas metalurgs" notika 2012.gada 18.janvārī. Valsts darba inspekcija pārbaudē secināja, ka letālā nelaimes gadījuma cēloņi ir bīstamās darba zonas (erkera apkalpošanas platformas) neaprīkošana ar atbilstošām drošības zīmēm – skaņas un gaismas signāliem, darba vides risku nepilnīga novērtēšana un attiecīgi nepilnvērtīga darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana, kā arī trūkumi darba drošības instrukciju saturā, darba organizācijā un kontrolē. Nelaimes gadījums noticis, darbiniekiem neievērojot arī instrukciju prasības.

MAS „Liepājas metalurgs" tiesā iesniedza sūdzību par Valsts darba inspekcijas lēmuma atcelšanu.

Kā pirmās instances, tā apelācijas instances tiesa pieteikumu noraidīja.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv