Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt AS „Kālija Parks” pieteikumu par Ventspils brīvostas lēmumu par brīdinājuma izteikšanu sakarā ar kravu apjoma samazināšanos, izraisot iekasējamās ostas maksas būtisku kritumu. AT atzina par pamatotu pirmās instances tiesas lēmumu, norādot, ka tā kā brīdinājums izdots par privāttiesiska līguma izpildi, šie līguma izpildes jautājumi piekrīt vispārējās jurisdikcijas tiesai.

Ar 2013.gada 6.novembra likuma „Grozījumi Likumā par ostām” 1.pantu nomas maksu iekasēšana pārcelta uz ostas pārvaldes darbību privāto tiesību jomā. Tādēļ secināms, ka likumdevējs ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 3., 8. un 10.punktu skaidri izšķīries noteikt, ka ostas pārvalde piestātņu iznomāšanā ostā rīkojas privāttiesiski, t.i., šie nomas līgumi ir privāttiesiski.

Pieteicēja AS „Kālija Parks” vērsās tiesā ar pieteikumu, lūdzot atzīt Ventspils brīvostas lēmumu par spēkā neesošu administratīvo aktu vai arī atcelt to kā prettiesisku. Pieteicēja uzskata, ka lēmums pieņemts publisko tiesību jomā un rada pieteicējai nelabvēlīgas sekas.

Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2016.gada 6.aprīļa lēmumu pieteikumu atteikts pieņemt, jo tas nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv