Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs nolēmuma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      21.novembrī Civillietu tiesu palātā nozīmēta tiesas sēde strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Iepriekšējā tiesas sēdē 8.novembrī lietas izskatīšana tika atlikta sakarā ar iespējamo izlīgumu pušu starpā. Puses ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nebija pabeigta izlīguma noformēšana. (Lieta PAC-419/2016).

2)      25.novembrī AT Civillietu tiesu palāta pasludinās nolēmumu prasības lietā pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra”.

17.novembrī apelācijas instances tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības. AT Civillietu tiesu palāta lietu izskatīja sakarā ar prasītāju apelācijas sūdzībām Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma un 2008.gada 2. un 3.decembra Vienošanās par grozījumiem Ieguldījuma līgumā, tajā skaitā – visu to ietvaros sniegto garantiju un apliecinājumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 2008.gada 4.decembrī noslēgto Hipotēku un Finanšu ķīlas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā. (Lieta PAC-444/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv