Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana.

Informācija par atsevišķu lietu:

2.novembrī AT Civillietu tiesu palātā paredzēts pasludināt nolēmumu AS „Reverta” prasībā pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu.

AT lietu skatīja 18. un 19.oktobrī sakarā ar prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS „Reverta” prasība pret sabiedrības bijušajiem akcionāriem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu. Tiesa piedzina solidāri no atbildētājiem zaudējumus Ls 10 000 un nodrošināja par labu AS „Reverta” priekšā stāvošos zaudējumus no nepienācīgas nodokļu nomaksas Ls 1 739 998 apmērā un apķīlāja katra atbildētāja kontā naudas līdzekļus Ls 869 999 apmērā

AS „Reverta” ar prasību tiesā pret bijušajiem AS “Parex banka” akcionāriem Viktoru Krasovicki un Valēriju Karginu vērsās par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma pārkāpumu. (Lieta PAC-214/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv