Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.decembrī izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja 2010.-2012.gadā bija nodarbināta un guva ienākumus Eiropas Savienības Likuma varas misijā Kosovā, par ko samaksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā. Pēc laika pieteicēja vērsās Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot samaksāto nodokli atmaksāt. Dienests lūgumu noraidīja, norādot, ka pieteicēja nav uzskatāma par citas valsts, bet gan par Latvijas rezidentu, un ka nav pieļaujams tāds likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta tulkojums, kura rezultātā persona netiktu uzskatīta par nevienas valsts rezidentu.

Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteikums apmierināts. Tiesa secināja, ka pieteicēja neatbilst nevienam no likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrajā daļā paredzētajiem gadījumiem, kas nodokļu likumu izpratnē ļautu pieteicēju atzīt par Latvijas Republikas rezidentu, un pieteicēja strīdus periodā nav guvusi ienākumus Latvijā. Tādējādi pieteicējai nav pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā un šo pienākumu neietekmē nodokļa samaksas jautājumi citā valstī.

Valsts ieņēmumu dienests par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, iebilstot, ka tiesa nepareizi interpretējusi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otro daļu, jo ar normas mērķi nav savienojams tāds tulkojums, kas noved pie nodokļa nemaksāšanas nevienā valstī, kā arī tiesa nepamatoti atzinusi, ka pieteicējai ar Kosovu izveidojušās ciešākas saites.

Augstākajai tiesai novērtējami kasācijas sūdzības argumenti. (Lieta Nr.SKA-739/2016).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv