Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par pirmās instances tiesā apstiprināto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā saņemts prokurora protests par apelācijas instances tiesas lēmumu nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Četras lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.  

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Valsts ieņēmumu dienests.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 1.novembrī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir jāvērtē, kāds dokumentu kopums sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz sabiedrisko pakalpojumu regulatoram, lai būtu iespējams pārbaudīt, vai tarifu projektā ietvertās izmaksas ir ekonomiski pamatotas. Administratīvā apgabaltiesa, pēc sabiedrisko pakalpojumu lietotāja pieteikuma izskatījusi lietu par Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu Babītes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Apgabaltiesa atcēla regulatora lēmumu par tarifu apstiprināšanu, norādot, ka regulatora lēmums nav bijis pamatots sakarā ar to, ka tā rīcībā nebija pietiekams dokumentu kopums izmaksu ekonomiskā pamatojuma pārbaudīšanai. Trešās personas – pakalpojumu sniedzēji – par apgabaltiesas spriedumu iesnieguši kasācijas sūdzību, norādot, ka nepiekrīt apgabaltiesas secinājumiem par to, kāda veida dokumentiem bija jābūt iesniegtiem. (Lieta SKA-230/2016).

 

2)      2. novembrī Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzējis izskatīt iesniedzēja blakus sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas lēmumu lietā par ārvalstu nolēmuma atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā.

Civillietu departaments 2014. gada 15. oktobrī atzina, ka izskatāmajā lietā nepieciešams uzdot jautājumus Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par to, kā interpretējama 2000. gada 22. decembra Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” un Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kā arī nolēma apturēt tiesvedību lietā līdz stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Eiropas Savienības Tiesa Augstākajai tiesai ir sniegusi atbildes par minētās Regulas interpretāciju. (Lieta SKC-269/2016).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 3.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējam ir piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un invalīda kopšanas pabalsts. Tā kā pieteicējs atradās ieslodzījuma vietā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārtrauca šo pabalstu izmaksu pieteicējam. Iestādes lēmums pamatots ar Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta pirmās daļas 1.punktu, kas noteic, ka regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, par kuru tiek maksāts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā. Nepiekrītot iestādes lēmumam, pieteicējs vērsās tiesā. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja.

Augstākajā tiesā izšķirams strīds, vai pieteicējam, atrodoties ieslodzījuma vietā, ir tiesības uz piešķirtā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invalīda kopšanas pabalsta izmaksu. (Lieta SKA-161/2016).

4)      Administratīvo lietu departaments 4.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija piemēroja (Finanšu ministrija atstāja negrozītu) pieteicējai kā zvērinātai revidentei disciplinārsodu – anulēt zvērināta revidenta sertifikātu. Disciplinārsods piemērots, jo pieteicēja pārkāpusi Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa 130.sadaļas 130.1.punkta „b” daļas prasības. Pieteicējas prakse pēc pārbaudes vairākkārt novērtēta ar novērtējumu „C”, kas norāda uz profesionālās darbības trūkumiem un rupjiem Starptautisko revīzijas standartu vai profesionālās ētikas normu pārkāpumiem.

Lietā apsverams, kādos gadījumos zvērinātam revidentam kā disciplinārsods piemērojama zvērināta revidenta sertifikāta anulēšana un vai izskatāmajā gadījumā bargākā soda piemērošanai bija pamats. (Lieta SKA-1067/2016).

5)      Administratīvo lietu departaments 4.novembrī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšu. Pieteicējs atskaitīja priekšnodokli par darījumiem (zemes nomas maksa, grāmatvedības pakalpojumi, plānu izgatavošana u.c.), kuri, viņa ieskatā, nodrošina viņa turpmāko saimniecisko darbību – dzīvojamo māju būvniecību un izīrēšanu vai pārdošanu. Valsts ieņēmumu dienests šādas tiesības liedza, jo būvniecība minētajā vietā nebija pieļaujama, jo to neparedzēja Jūrmalas apbūves noteikumi, kā arī pieteicējas nomas līgums par zemes izmantošanu. Pieteicēja vairākkārtīgi vērsās pašvaldībā, lai grozītu zemes izmantošanas mērķi uz tādu, kas atļautu apbūvi. Šādos apstākļos tiesa pieteikumu par priekšnodokļa atskaitīšanu apmierināja. (Lieta SKA-77/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv